Žalovaný spolek SOS for Pets z.s.

Vážení chovatelé, vážení obchodní partněři,
je velmi pravděpodobné, že jste při vyhledávání naší společnosti prostřednictvím internetu, anebo při  návštěvě sociálních sítí, narazili na různé znepokojující informace týkající se její činnosti. Tyto informace záměrně šířila aktivistka, paní Danuše Herpe Jungmannová, předsedkyně spolku SOS for Pets, z.s. a další jedinci, kteří slepě přebírali tyto lži na sociálních sítích a šířili je dále jako "fakta". Proto jsme byli nuceni podat žalobu na tento spolek na ochranu osobnosti. 

Okresní soud v Ústí nad Labem dne 7.2.2018 rozhodl takto: Žalovaný je povinen zveřejnit omluvu:„SOS for Pets, z.s., zastoupen předsedkyní paní Danuší Herpe Jungmannovou, se tímto omlouvá  manželům Skládalovým ze Slavičína, jejichž podnikání jím bylo lživě označeno jako činnost, při které dochází k porušování práv zvířat, jako činnost, která je nelegální, jako činnost, kdy dochází k uplácení úředníků. Tato tvrzení se nezakládají na pravdě.“

Další body rozsudku jsou:

  • Žalovanému se zakazuje, aby se o žalobcích a jejich podnikání vyjadřoval ve smyslu, že kupují zvířata, se kterými obchodují, od „množáků“, z množíren, ze sklepů a garáží, klecových chovů, při porušení práv zvířat, a že podporují týrání zvířat, provozují nelegální činnost, že z jejich strany dochází k uplácení úředníků, vyhrožování a tvrzení tomu obdobných.
  • Žalovaný je povinen odstranit své protiprávní komentáře a příspěvky ze sociální sítě facebook a dalších webových stránek, kde se takto vyjadřuje.
  • Žalovaný je povinen uhradit nemajetkovou újmu ve výši 50.000,- Kč.
  • Žalovaný je povinen uhradit náklady řízení.

Jelikož žalovaný spolek SOS for Pets z.s., v čele s předsedkyní Danuší Herpe Jungmannovou, neplní žádné body pravomocného rozsudku, zveřejňujeme tento ve zkrácené formě touto cestou. Rozsudkem bylo stanoveno, že pokud nedojde k plnění povinností vyplývajících z rozsudku, bude následovat exekuce žalovaného. Proto byla spolku SOS for Pets z.s. zaslána předexekuční výzva, opět bez adekvátní odezvy. Místo toho proběhla náhlá „fúze“ s jiným spolkem, spolkem Zachraňujeme pejsky z nevhodných podmínek, a vznikl nový spolek SOS for Pets- ZPNP a veškeré finanční prostředky byly vyvedeny z původního spolku SOS for Pets z.s. na účet nově vzniklého spolku SOS for Pets -ZPNP za účelem zmaření exekuce. Účelovost převodu byla paní Jungmannové soudem prokázána a potvrzena. Exekutorský úřad tedy dne 20.10.2020 zabavil veškeré finanční prostředky na účtech spolku SOS for Pets -ZPNP - 2201549357/2010 a 2201721815/2010. Paní Jungmannová bohužel zneužívá situace, že finanční prostředky na těchto účtech pochází zejména od dárců, kteří posílají tyto prostředky na ochranu týraných zvířat. Dárci zřejmě netuší, že jsou z jejich darů taktéž hrazeny pohledávky paní Jungmannové, která byla za své protizákonné jednání nejedenkrát soudně potrestána.

Po rozhodnutí exekutorského úřadu o zabavení finančních prostředků na výše uvedených účtech, založila opět paní Jungmannová nový netransparentní účet 2101565472/2010, prezentovaný jako účet spolku SOS for Pets -ZPNP a nadále veřejně vyzývá dárce o zasílání finančních prostředků na tento účet. Zda budou tyto prostředky použity na ochranu zvířat anebo na úhradu závazků paní Jungmannové je otázkou. Je potřeba upozornit, že zabavením finančních prostředků z účtu SOS for Pets -ZPNP nebyla umořena ani polovina závazků paní Jungmannové.

Dárci , kteří poslali finanční prostředky na ochranu zvířat a tyto byly exekutorsky zajištěny, si mohou být jisti, že dary budou použity na dobrou věc. Po úhradě exekutorských a právních výloh bude zbývající částka na základě našeho rozhodnutí zaslána organizaci DEBRA ČR a Nadaci dětské onkologie Brno- Krtek.

Tento případ dáváme na vědomí, aby bylo zřejmé všem podobně jednajícím a smýšlejícím jedincům, jako je paní Jungmannová, že není možné beztrestně, prostřednictvím sociálních sítí šířit lži a pomluvy a tímto způsobem dehonestovat a likvidovat osoby, které si vybrali za účelem svého vlastního zviditelnění a prospěchu.  

Každý, kdo se dopustí této lživé kampaně, nepodložených útoků a falešných udání, musí počítat s plnou odpovědností za své jednání.  Zmíněný spolek a paní Jungmannová si patrně vůbec neuvědomují, že útoky na legálně podnikající společnosti, které dodržují předpisy a o zvířata se řádně starají, popírají jejich vlastní proklamované cíle. Konec oficiálního obchodu je zametáním cest pašerákům, podporou špatných „chovatelů“ a různých podnikavců, kteří nesplňují žádné předpisy a nedodržují welfare. Při tomto nelegálním obchodu pak teprve dochází k týrání zvířat.

Pokud Vás zajímá celý případ, čtěte níže:

Téměř před pěti lety se rozhodla skupina aktivistů v čele s paní Danuší Herpe Jungmannovou a organizací SOS for Pets z.s., že za pomocí dalších osob se pokusí poškodit naši společnost, aniž by si předem zjistili jakékoliv důvěryhodné informace týkající se jejího chodu. Rozhodli se tedy ve spolupráci s německými aktivisty, dosáhnout zadržení našeho transportu zvířat. Tento čin se jim podařil dokonat díky tomu, že byly z německé strany porušeny platné zákony a při  samotném průběhu kontroly došlo z německé strany k porušení dalších platných předpisů. 

Naše společnost podala žalobu proti rozhodnutí  města Weiden i.d.OPf , na jehož základě byla zvířata umístěna do útulku Norimberk a proti rozhodnutí města o povinnosti náhrady nákladů za útulek z naší strany.

Na základě této námi podané žaloby rozhodl Soudní dvůr v Ansbachu dne 1.6.2017  o neoprávněnosti umístění zvířat do útulku. Výsledkem původního podnětu aktivistů je tedy v konečné fázi  materiální škoda způsobená neoprávněným umístěním zvířat do útulku, kterou muselo uhradit město Weiden i.d.OPf.  Neméně důležité a podstatné ale je, že zvířata musela  v průměru osm měsíců života prožít v útulku, jelikož aktivisté osud zvířat při své „ promyšlené akci“ nebrali vůbec v potaz. Místo spokojeného života u nových prověřených majitelů tak zvířata pobývala v nehostinném útulku, a doteď nevíme, co se s nimi vlastně stalo.

Pro ukázku uvádíme krátké výňatky z výše zmiňovaného rozsudku ( zvýrazněny tučně):

  • Bod 20 ...Rozhodnutí Žalovaného(město Weiden i.d.OPf ) z 20. srpna 2014 je protiprávní a porušuje práva Žalobců. (naše společnost) -  pozn. 20.srpna 2014 nárokovalo město Weiden  i.d.OPf  náklady za útulek po naší společnosti
  • bod 28... Rozhodnutí Žalovaného (město Weiden i.d.OPf ) o nákladech z 20.srpna 2014 je ale protiprávní také proto, protože spočívá na protiprávním nařízení karantény  z 30.6.2014. ( Zde soud jednoznačně sděluje, že k nařízení karantény zvířat a umístění do útulku Norimberk vůbec nemělo dojít.)
  • bod 28...Na zákl. čl.16 odst.5 KG náhrada nákladů (požadovaných městem Weiden i.d.OPf ), které by při správném postupu úřadu ve věci nevznikly, nemůže být požadována.

Na základě námi vyhraného soudního sporu proti městu Weiden i.d.OPf dne 1.6.2017, proběhlo dne 20.3.2018 další soudní jednání v Regensburgu, kde jsme požadovali náhradu nákladů od města Weiden i.d.OPf za proběhlé soudní spory, které se vyšplhaly na nemalé částky. Tyto náklady řízení nám byly přiznány v námi požadované výši a již nám byly městem Weiden i.d.OPf  uhrazeny.

     I když byli dotyční aktivisté o výsledku soudního jednání v Německu informováni, nadále pokračovali ve svých tvrzeních, zejména prostřednictvím facebooku, rádia a různých internetových stránek, nadále šířili lži o nemocných, zanedbaných, mladých zvířatech atd. Jejich tvrzení se zásadně rozcházejí se závěry německých veterinárních úřadů, které ve své zprávě jednoznačně uvádějí: „Zvířata byla ve velmi dobrém zdravotním a výživovém stavu.“. Ve zprávách je popsána „přeprava dle předpisů, dokumenty pro přepravu splňující předpisy,  prostorné a čisté boxy pro zvířata, potřebné krmení a napájení pro zvířata.“

     Nadále však paní Jungmannová  šíří dezinformaci, že nám u soudního jednání v Německu byla pouze odpuštěna povinnost platit náklady za umístění zvířat do útulku a nadále tvrdí, že naše společnost provedla transport nelegálně. Pro ty, kteří věří tomuto tvrzení, znovu opakujeme bod 28. rozsudku, kde soud jednoznačně konstatuje, že „Vymáhání nákladů za útulek je protiprávní, jelikož spočívá na protiprávním nařízení umístění zvířat do karantény(útulku).“.Pokud to opět není srozumitelné, bylo by dobré, aby všem slepě věřícím jedincům paní Jungmannová vysvětlila skutečnost- PROČ  nám německá strana „odpustila“ úhradu těchto nákladů za útulek, pokud by německá strana postupovala dle zákona a umístění zvířat do útulku  bylo oprávněné? PROČ nám německá strana nahradila veškeré soudní výlohy, pokud  byla zvířata oprávněně umístěna do útulku?

      Na základě těchto neustále se opakujících lží a dezinformací jsme byli nuceni zaslat předžalobní výzvu této organizaci a její předsedkyni a to ve věci upuštění od neoprávněného zásahu a odstranění jeho následků. Na tuto výzvu však nebylo adekvátně reagováno, naopak tato předžalobní výzva byla opět veřejnosti prezentována jako vyhrožování ze strany našeho právního zástupce a byla prezentována ve zcela pozměněné a lživé podobě. Muselo tedy dojít z naší strany k podání samotné žaloby na ochranu osobnosti. O výsledku tohoto soudního jednání jste se dočetli již v úvodu tohoto textu.

     Bohužel se mezi ochránci zvířat nachází početná skupina „ochránců“, kteří tuto činnost provozují pouze za účelem svého vlastního obohacení a zviditelnění. Jsou otrlí, umí dobře vystupovat na veřejnosti a proto se najde široká skupina osob, která věří těmto líbivým řečem a lživým příběhům o týraných zvířatech. Sympatizanti pak v dobré víře, že pomáhají týraným zvířatům, finančně podporují takovéto jedince a spolky. Netuší, že je mnohdy z těchto prostředků  dokonce financována trestná činnost.

     Je velmi důležité dobře si vybírat mezi spolky, se kterými budu spolupracovat a kterým budu pomáhat. Je nutné varovat před pochybnými spolky a naopak ty poctivé je potřeba podporovat a propagovat.

      Závěrem si dovolíme ještě zdůraznit, že za celou dobu téměř pěti let trvání této kauzy, nikdo z aktivistů nenavštívil osobně naši společnost, aby si udělal alespoň základní představu o její činnosti. Veškeré fotografie hrůzných chovů, které byly zvěřejňovány, byly podvrhy a nemají nic společného s naší činností. Na počátku stála pouhá lež a pomocí vymyšleného příběhu na sociálních sítích, ke kterému další neznalé osoby přidávaly své domněnky a fabulace, vznikla tato rozsáhlá dlouholetá kauza. Sociální sítě v rukou mstivých, závistivých a neznalých jedinců mohou být velmi nebezpečnou zbraní.

     Těmto útokům jsme se museli, musíme a pokud opět nastanou, vždy budeme bránit všemi dostupnými zákonnými prostředky. Máme k dispozici nesčetné množství důkazů a podkladů o nekalé činnosti aktivistů, a to jak na straně české, tak německé. Pokud nastane jakýkoliv další  útok nebo jakékoliv udání na naše osoby, naši společnost a na naše zvířata, budou tyto nejen předkládány příslušným orgánům (mnohé již použity byly), ale taktéž zveřejňovány.

     Zcela jistě se najdou skalní příznivci paní Jungmannové, kteří budou pohoršeni naším postupem. Upozorňujeme, že námi zvolená obrana proti těmto útokům ze strany paní Jungmannové, potažmo SOS for Pets z.s. , je zcela legální a právní. Na všechny kroky, které z naší strany mohou následovat, pokud nebude upuštěno od protiprávního jednání, byla vždy paní Jungmannová řádně předem upozorněna. Zaprvé předžalobní výzvou – ta byla ignorována, následkem čehož tedy musela následovat žaloba. Na základě této podané žaloby tedy soud rozhodl v náš prospěch a jelikož paní Jungmannová neplní povinnosti dané rozsudkem, byla zaslána předexekuční výzva paní Jungmannové. Tato byla taktéž ignorována, tedy bylo soudem vydáno pověření v této věci  exekutorskému úřadu, jehož exekutorem bylo zahájeno exekuční řízení proti spolku SOS for Pets. Na možnost exekuce byla jasně rozsudkem paní Jungmannová upozorněna. Přitom od samého počátku pouze stačilo, aby paní Jungmannová upustila od protiprávního jednání a zdržela se lží a pomluv. To, že musel případ dojít tak daleko, je výsledkem postupu a přístupu paní Jungmannové  v dané věci, nikoliv naším cílem.

Děkujeme všem, kteří nepodlehli lžím a pomluvám o naší společnosti a všem, kteří se danou problematikou zajímají hlouběji a proto jsou si schopni uvědomit, jaké následky a dopady pro samotná zvířata by měl zánik legálního, kontrolovaného a evidovaného obchodu.

Níže zlomkové ukázky manipulací s daty v naší kauze.

Věk zvířat prezentovaný paní Jungamannovou v ČR na sociálních sítích a různých diskuzních fórech. Zde veřejně sděluje, že zvířata byla shledána pod 8 týdnem věku. Nezdráhala se tvrdit, že se jedná o úřední vyjádření veterinárního lékaře. Úřední vet. lékař ale věk stanovil na 12-13 týdnů. Viz. níže. Paní Jungmannová prezentovala ve stovkách komentářů naše zvířata jako nemocná, ve velmi špatném zdravotním stavu. Úřední stanoviska o zdravotním stavu zvířat níže.

snimek-obrazovky-2019-02-20-v-180215.png

Úřední zpráva o kontrole od německé policie – zdrav. stav zvířat.
V této zprávě je napsáno, že třemi veterinárními lékaři nebylo shledáno žádných připomínek ohledně zdravotního a výživového stavu zvířat. Dále, že potřebné dokumenty a vybavení transportu odpovídalo předpisům.

snimek-obrazovky-2019-02-20-v-180225.png

Úřední zpráva generálního ředitelství policie o provedené kontrole
V této zprávě je opět popsána samotná kontrola zvířat, kde veterinární lékaři konstatovali, že zvířata jsou v dobrém zdravotním stavu, jsou stará 12-13 týdnů, čipovaná, transportní boxy jsou dostatečně velké a čisté. Dokumenty, čerstvá voda, krmení předloženy.

snimek-obrazovky-2019-02-20-v-180233.png

Generální ředitelka veterinární správy Německa taktéž ve své úřední zprávě označila stav zvířat za velmi dobrý.

Die Tiere waren in einem sehr guten Pflegezustand.

Věk zvířat 7-10 týdnů stanovili zaměstnanci v útulku Norimberk po necelých 24hodinách po kontrole úředních veterinářů, kteří stanovili věk na 12-13 týdnů. Tímto od ranní kontroly do odpoledne omládla zvířata cca o měsíc! Není náhodou, že tehdejší ředitelka útulku musela své místo opustit. O napojení aktivistů na norimberský útulek nebylo pochyb.(doloženo)

Das Alter der Tiere liegt nach Begutachtung durch unsere Tierartzin zwischen 7 und 10 Wochen.

V srpnu 2014 vystavil útulek  na naši žádost zdravotní dokumentaci všech zvířat. Zde již útulek uváděl věk zvířat při přijetí do útulku 5-9 týdnů!!  Po několika týdnech evidentně zapomněli, jaký věk původně zvířatům stanovili. Nutno zdůraznit, že pasy zvířat byly úředně označeny při samotné kontrole za platné, včetně všech údajů v nich uvedených, tedy i věku! Útulek neměl v žádném případě jakékoliv právo manipulovat s údaji  v pasech zvířat. Pasy zvířat posléze záhadně zmizely. Město Weiden tvrdilo, že je má útulek k dispozici, útulek tvrdil, že je má město Weiden. Na videozáznamech je zaevidováno, že si je převzal útulek. Čím více se ukazovalo, že budeme bojovat o naše zvířata, tím více se zvířata omlazovala, tím více byla „nemocná“ a tím více lží a pomluv paní Jungmannová šířila na sociálních sítích. V Německu se točily účelové reportáže na objednávku aktivistů, které byly v ČR opakovaně podbízeny ke zhlédnutí. Kdo z řad ochránců zvířat nesouhlasil s útokem paní Jungmannové na naší firmu a veřejně se proti samotnému zadržení našich zvířat postavil, byl paní Jungmannovou urážen, osočován a hrubě napadán.

Zde např. pro ukázku rodokmen zvířete – skutečné datum narození zvířete  23.2.2014

snimek-obrazovky-2019-02-20-v-180246.png

Níže karta stejného  zvířete v norimberském útulku - zde si útulek vymyslel své vlastní datum narození a to 28.3.2014 – zvíře bylo omlazeno o  5 týdnů. Pas zvířete, který byl při kontrole označen za platný, byl útulkem ignorován a nahrazen bezcennou kartou a bezcenným očkovacím průkazem již s vymyšlenými údaji o zvířeti. Podobných porovnání jsou k dispozici desítky (fotodokumentace + videozáznamy).

snimek-obrazovky-2019-02-20-v-181911.png

Po celou dobu trvání této kauzy jsme  nereagovali na lži a pomluvy na sociálních sítích. Zvolili jsme cestu obrany za pomoci práva. Každý si může sám porovnat informace zveřejňované paní Jungmannovou s informacemi ze skutečných  rozsudků, skutečných úředních zpráv a fotodokumentací  a udělat si  vlastní úsudek o celé kauze.